top of page

Mitä on Life Coaching?

Updated: Dec 16, 2022


Itsensä kehittäminen on kivaa ja innostavaa ja sen avuksi löytyy onneksi monenlaisia menetelmiä.


Tässä blogissa esittelen lyhyesti 8 tällaista menetelmää:

 • Life Coaching

 • Life Coaching työpaikoilla

 • Business Coaching

 • Konsultointi

 • Valmennus

 • Mentorointi

 • Työnohjaus

 • Terapia


Olen itse life coach ja valmentaja, minkä vuoksi keskityn tässä blogissa erityisesti niihin. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että yksi menetelmä ei ole parempi kuin toinen, vaan eri elämäntilanteissa tarvitaan erilaisia menetelmiä. Joskus toinen toimii paremmin kuin toinen, ja joskus kaksi menetelmää voi toimia loistavasti yhtä aikaa.


Jos olet epävarma siitä, minkälainen muoto itsellesi sopii, kannattaa jutella eri asiantuntijoiden kanssa ja tunnustella, mitä tarvitsee.Life Coaching


Life coaching on erinomainen menetelmä silloin, kun asiakas tarvitsee

 • selkeyttä siihen, mihin hän on menossa elämässään seuraavaksi

 • rohkeutta muutoksen tekemiseen, ja

 • kaverin, joka potkii persuksille matkan varrella sopivasti niin, että muutos edistyy.

Asiakas ottaa minuun yhteyttä usein siinä kohtaa, kun elämässä on menossa jokin murros. Vanhaa ei enää ole tai se on muuttumassa, ja uutta ei vielä ole, koska se on vasta rakentumassa. Vanhan ja uuden välissä on aukio, jossa on usein hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoja.


Life coach voi auttaa tilanteen selvittelyssä ja kulkea matkaa aukion halki vanhasta uuteen niin, ettei matkaa tarvitse tehdä yksin. Life coachina olen nähnyt, että juuri tämä on ollut monille asiakkaille tärkein coaching-työskentelystä saatu hyöty sen lisäksi, että asiakas oppii aina coaching-työskentelyssä tuntemaan itseään paremmin ja tekemään muutosta määrätietoisemmin.


Elämänmuutos voi liittyä omaan uraan, hyvinvointiin, tai muihin elämän suuriin valintoihin. Ja toisinaan muutos liittyy niihin pieniin valintoihin, joista toimiva perus arki ja hyvä elämä rakentuvat.


Life coaching on tulevaisuuteen suuntaavaa tavoitteellista työtä, jonka fokuksessa on ensisijaisesti ihmisen oma elämä ja hyvinvointi ja rohkeus elää oman näköistä elämää.


Life coaching lähtee aina siitä, mikä on asiakkaalle itselleen tärkeää. Toisin sanoen, coach ei kerro asiakkaalle miltä hyvä elämä näyttää tai mitä pitäisi tehdä, vaan asiakas löytää itse sen, mitä hän haluaa elämäänsä. Coaching-työskentelyn tuloksena asiakas löytää lisäksi omat voimavaransa ja vahvuutensa niin, että hän voi ottaa ne käyttöönsä muutoksen toteuttamiseksi.


Coach auttaa näiden asioiden löytämisessä ja toteutumisessa esittämällä kysymyksiä, tarjoamalla näkökulmia, heittämällä haasteita ja sparraamalla muutoksessa niin, että tavoitteita tehdään ja niitä kohti edetään yhdessä.


Life Coaching työpaikoilla


Teen life coaching-työtä myös työpaikoilla, jolloin työnantaja tarjoaa palvelun työntekijöiden käyttöön heidän hyvinvointinsa tueksi.


Työskentelyn kautta työntekijät voivat pohtia monenlaisia hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita, kuten:

 • etätyöskentelyyn liittyvät haasteet

 • tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

 • työssä jaksamista tukevat työskentelytavat

 • työmotivaatioon ja itsensä johtamiseen liittyvät haasteet

 • muutokset henkilökohtaisessa elämässä

 • hyvinvointia tukevat rutiinit

 • tulevaisuuden näkymät, unelmat, visio

Työpaikoilla tehtävän life coaching -työn fokuksessa on työntekijöiden hyvinvointi ja hänen omat tavoitteensa, eikä työskentelyssä huomioida työnantajan tai organisaation tavoitteita.


Työ vaikuttaa ihmisen koko elämään, ja ihmisen koko elämä vaikuttaa hänen työhönsä.

Life coaching -työskentelyssä työntekijöiden hyvinvointi, itsetuntemus, tavoitteellinen ajattelu sekä vuorovaikutustaidot lisääntyvät, mistä on suoria positiivisia vaikutuksia yrityksen tai organisaation liikevaihtoon ja työilmapiiriin.


Business Coaching


Business coaching on työpaikoilla tehtävää coaching-työtä, jossa on usein jollakin tavalla mukana organisaation tavoitteita. Näin työntekijöiden coaching-työn kautta tuetaan myös koko organisaation kehitystä.


Business coachingissa voi olla mukana hyvin paljon myös työntekijöiden hyvinvointia tukevia life coaching -elementtejä.


Konsultointi


Konsultti on oman alansa rautainen ammattilainen, joka antaa asiakkaalle ratkaisuja ja auttaa asiakasta sitä kautta ratkaisemaan ongelmia.


Tämä onkin konsultoinnin merkittävin ero coachaukseen, koska coach ei ratkaise asiakkaan ongelmia eikä tarjoa valmiita eväitä muutokseen, vaan auttaa asiakasta löytämään vastaukset tilanteisiin itse.


Konsultointi voi liittyä melkeinpä mihin asiaan tahansa, ja se on hyödyllinen ja tärkeä apu moniin tilanteisiin. Jos esimerkiksi uralla tapahtuu suuria muutoksia, tai asiakas haluaa perustaa oman yrityksen, konsultointiin perustuva uravalmennus tai yritysvalmennus voi olla kaikkein paras työskentelymuoto asiakkaalle.


Jos taas asiakas miettii laajempia kokonaisuuksia ja hakee vielä selkeyttä tai rohkeutta seuraaviin askeliin, voi life coaching olla silloin konsultointia hyödyllisempi vaihtoehto.


Valmennus/koulutus


Valmennus tai koulutus on usein yksittäinen tapahtuma, jossa valmentaja jakaa asiakkaalle tiettyyn aiheeseen liittyviä työkaluja, ajatuksia ja oivalluksia, joita asiakas voi ottaa käyttöön omassa elämässään.


Valmennus voi olla esimerkiksi kirjoitus, video, luento tai kurssi. Monet valmentajat ovat samalla esimerkiksi coacheja tai konsultteja.


Mentorointi


Mentorointi tarkoittaa usein sitä, että tietyn substanssin asiantuntija, joka on ehkä vanhempi tai kokeneempi työntekijä, jakaa ammattitaitoa, kokemuksia ja hyvä toimintatapoja toisen saman alan työntekijän kanssa.


Työnohjaus


Työnohjaus keskittyy nimenomaan työhön ja usein nykytilan käsittelyyn: mitä työssä on viime aikoina tapahtunut, mitä tapahtuu tällä hetkellä, miten mahdollisia ongelmia voisi ratkoa ja mihin tästä eteenpäin.


Terapia


Minulta kysytään usein, millä tavalla life coaching ja terapia eroavat toisistaan.


Terapiaa on monenlaista ja coachauksella ja terpaialla on monia eroja. Se, miten kuvaan tässä terapiaa, on todella karkea yleistys.


Terapia ja coachaus katsovat molemmat sitä, mitä asiakkaalle kuuluu tänään. Terapiassa lähdetään katsomaan tästä päivästä enemmän taaksepäin: kuinka asiakkaan menneisyys vaikuttaa hänen tämän päivän hyvinvointiin, ajatuksiin ja toimintamalleihin. Coachauksessa taas lähdetään aina tästä päivästä eteenpäin: mikä on asiakkaalle tärkeää elämässä juuri nyt, mihin hän haluaa mennä seuraavaksi, ja minkälaisiin ajatuksiin ja toimintatapoihin asiakas haluaa keskittyä, niin että se tulevaisuus, jota hän itselleen haluaa, tulee mahdolliseksi.


Näillä molemmilla menetelmillä on oma tärkeä funktionsa silloin, kun työskentelee itsensä kehittämisen ja oman hyvinvoinnin parissa.


Tärkeänä erona terapialla ja coachauksella on myös se, että terapiassa käsitellään mielenterveyteen ja mm. traumoihin liittyviä asioita. Coachilla ei ole koulutusta eikä asiantuntemusta käsitellä näitä asioita.


Toisaalta myös life coaching -työssä nousee välillä hankalia asioita. Elämänmuutos ja työskentely itsensä kanssa ei usein käy ihan sormia napsauttamalla, ja siihen voi liittyä mm. itsensä hyväksymistä, rohkeuden etsimistä, epävarmuutta, ja monenlaisia tunteita. Meistä jokainen voi olla epävarma omien tunteiden kohtaamisessa, mutta tunteiden nouseminen pintaan ei suoraan tarkoita sitä, että tarvitsisi terapiaa. Tunteet kuuluvat elämään, ja niitä voidaan käsitellä life coaching -työskentelyssä monin eri tavoin.


Välillä voi käydä niin, että life coaching -työskentelyssä asiakkaalle nousee esimerkiksi todella vahvoja rajoittavia uskomuksia itsestään. Silloin voi olla hyvä työstää terapeutin kanssa tarkemmin sitä, mistä nämä uskomukset nousevat.


Life coaching ja muut tässä blogissa esitellyt menetelmät toimivat usein mukavasti joko samaan aikaan (esim. life coaching mentorointi), tai perättäisinä asioina niin, että esimerkiksi terapiatyöskentelyn päätyttyä asiakas työskentelee vielä life coachin kanssa.

 

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page